EV1000 клиничка платформа

Производител:
Edwards
Категорија:
Интензивна Нега

EV1000 е нова клиничкаплатформа за минимално инвазивен хемодинамски и физиолошки монторинг за Интензивна нега и Оперативен блок.