VERADIUS

Производител:
PHILIPS
Категорија:

 Системот Veradius Neo е подвижен систем за дијагностичко рентгенско снимање и гледање. Наменет е за медицинска употреба во здравствени установи каде што има потреба од рентгенско снимање.

 

Предвидена употреба:

Уредот Veradius е наменет да го користат соодветно обучени, квалификувани здравствени стручњаци, како што се лекари, хирурзи, кардиолози, радиолози, коишто целосно ги разбираат безбедносните информации и постапките во итен случај, како и можностите и функциите на уредот.

Уредот се користи за насочување и визуелизација во радиологијата за време на дијагностички, интервентни и хируршки постапки кај сите пациенти во рамките на можностите на уредот, освен кај бебиња. Уредот може да се користи во здравствени установи, во и надвор од собата за ракување, во стерилни и нестерилни околини и за разновидни постапки. 

 
Апликации

·         Ортопедска

·         Невро

·         Абдоминална

·         Торакална

·         Срце

 

Компоненти на системот

Veradius Neo се состои од две главни компоненти: држач за C-arm и подвижна станица за приказ.

legenda

Легенда

1       Подвижна станица за приказ                       2       Монитор за преглед на пациент

3       Референтен монитор                                   4        Детектор со рамна плоча
5       Статив за монитор                                       6       Држач за С-arm

7       C-arm                                                          8        Koлиматор

8       Рентгенски контејнер