Систем за ултразвук – CX50

Производител:
PHILIPS
Категорија:
Интензивна Нега

 Системот за ултразвук CX50е наменет за општо снимање на, како и за абдоминално, цефално, интраоперативно, лапароскопско, мускулоскелетно и офталмолошко снимање, за интервентна радиологија, за кардиолошко, педијатриско, васкуларно, акушерско/гинеколошко снимање, за интензивна нега, брза помош и регионална анестезија и за анализи.

Опционалната количка е со ергономска конструкција за да биде и многу подвижна и приспособлива за различни корисници и работни услови. Може да се користи системот за снимање 2Д, freehand 3D, Live 3D, Live 3D color, Tissue Doppler Imaging.

Мерења
Системот обезбедува алатки за мерење на големината, брзината
или траењето на податоците на сликите. Во пресметките се достапни
следните алатки специфични за примената:
• Area (Подрачје)
• 2Д Depth (2Д-длабочина)
• 3Д Volume (3Д-волумен)
• Circumference (Обем)
• Continuous Trace (Континуирана трага)
• Curved Distance (Закривено растојание)
• Distance (Растојание)
• Ellipse (Елипса)
• Heart Rate (Пулс)
• High Q automatic Doppler analysis (Висококвалитетна автоматска
доплерска анализа)
• Physio 2 Point (Физиолошки во 2 точки)
• Simpson's Method (Симпсонов метод)
• Time/Slope (Време/наклон)
• Ventricular Sequence (Вентрикуларна низа)
• Volume (Волумен)
Откако ќе се изведат мерењата, системот ги извршува односните
пресметки и ги организира мерењата, пресметките и информациите
на пациентот во извештај за пациентот.